Obchodné podmienky

 
 
 
 
 

Potrebuješ poradiť? Volaj (Po - Pia: 08:30 - 16:00): +421 948 392 388

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 
Trhák týždňa
07.10.2019
Trhák týždňa
Vyhliadkový let balónom - Bratislava. Zľava 10% + 10 minút navyše Dokonca zostáva ešte
0 ďeň
01 hodina
07 minút
44 sekúnd
 
 

Všeobecné obchodné podmienky zážitkovej agentúry NajZážitky.sk

 

Spoločnosť Enjoy Group s.r.o., so sídlom: Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 22182/S, ktorá je prevádzkovateľom portálu NajZazitky.sk, vydáva tieto Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ: spoločnosť Enjoy Group s.r.o., Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234 prevádzkujúca portál NajZazitky.sk

Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba nakupujúca na stránke NajZazitky.sk

Držiteľ poukazu: Kupujúci prípadne tretia osoba, v prospech ktorej bol Zážitok zakúpený a ktorá môže čerpať Zážitok na základe Zážitkového poukazu.

Poskytovateľ služby: subjekt ponúkajúci Zážitok prostredníctvom portálu Prevádzkovateľa. Poskytovateľ služby je zodpovedný za realizáciu Zážitku.

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitok s unikátnym kódom, bezpečnostným kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Zážitku u Poskytovateľa špecifikovaného v tomto poukaze. Neoddeliteľnou súčasťou Zážitkového poukazu sú priložené informácie a podmienky k realizácií Zážitku, ktorými je Držiteľ poukazu povinný sa riadiť.

Darčeková poukážka: poukážka s unikátnym kódom, bezpečnostným kódom a platnosťou oprávňujúca držiteľa poukazu uplatniť si zľavu v hodnote uvedenej na tejto poukážke na nákup Zážitku na stránke NajZazitky.sk

Zážitok: služba, ktorú ponúka Poskytovateľ prostredníctvom portálu NajZazitky.sk . Zážitok obsahuje špecifikáciu služby, cenu a podmienky využitia služby. Prevádzkovateľ po objednaní Zážitku vystaví Kupujúcemu Zážitkový poukaz na jeho absolvovanie o Poskytovateľa.

II. Objednanie Zážitku

Poskytovateľ uverejňuje Zážitky na portáli NajZazitky.sk, ktoré si môže Kupujúci zakúpiť.

Vyplnením objednávkového formulára na stránke NajZazitky.sk Kupujúci objednáva Zážitok.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Objednávka sa stáva záväznou v momente uhradenia ceny za Zážitok.

Prevádzkovateľ je poverený od Poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, na preberanie ceny za Zážitok.

Daňové doklady vydáva Poskytovateľ, ktorý je predajcom služby.

Právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, ako Kupujúci, má nárok na obdržanie faktúry, ktorú vystaví prevádzkovateľ služby. Túto skutočnosť je povinný Kupujúci oznámiť Poskytovateľovi, prípadne Prevádzkovateľovi spolu s uvedením fakturačných údajov.

Poskytovateľ nie je povinný vystaviť daňové doklady fyzickým osobám, nepodnikateľom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu, prípadne Držiteľovi poukazu v dôsledku zle uvedených informácií zo strany Kupujúceho, prípadne Držiteľa poukazu.

Kupujúci môže zakúpenú darčekovú poukážku darovať tretej osobe - Držiteľovi poukazu. V takom prípade Kupujúci stráca nárok na čerpanie Zážitku a tento nárok prechádza na Držiteľa poukazu.

III. Dodacie podmienky

Dodacia doba doručenia Zážitkového poukazu, resp. Darčekovej poukážky Kupujúcemu začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky pri platbe za tovar na dobierku.

Pri ostatných spôsoboch platby začína plynúť dodacia doba odo dňa prijatia platby.

Predpokladaná doba doručenia uvedená na stránke NajZazitky.sk pri konkrétnom spôsobe doručenia má informatívny charakter a nie je záväzná.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie Zážitkového poukazu alebo Darčekovej poukážky zavinené doručovateľskou spoločnosťou (napríklad Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť) alebo elektronickou poštou.

IV. Vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, resp. Držiteľom poukazu

Prevádzkovateľ nevstupuje do zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Poskytovateľom.

Prevádzkovateľ prenajíma Poskytovateľovi priestor na stránke NajZazitky.sk, prostredníctvom ktorého uzatvára Poskytovateľ zmluvy s Kupujúcimi na využitie Zážitkov na základe vystavených Zážitkových poukazov. Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom Zážitku a predmetné služby nepredáva ani neposkytuje.

V. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

Poskytovateľ je plne zodpovedný za plnenie Zážitku podľa jeho špecifikácie v čase objednania Zážitku ako aj za jeho kvalitu a rozsah a naplnenie všetkých práv Kupujúceho, resp. Držiteľa poukazu súvisiace s uplatnením Zážitku. Poskytovateľ je taktiež zodpovedný za správnosť informácií o Zážitku ako aj jeho cene, resp. cenách, ktoré Prevádzkovateľ na stránke NajZazitky.sk uvádza.

Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie Zážitku.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením Zážitku u Poskytovateľa.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je tak povinný uplatňovať svoje práva a povinnosti vyplývajúce z kúpy a realizácie Zážitku u Poskytovateľa

VI. Platnosť poukazu

Platnosť Zážitkového poukazu a Darčekovej poukážky je 12 mesiacov od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

Platnosť Zážitkového poukazu a Darčekovej poukážky je pevná a nie je možné ju predĺžiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby.

VII. Výmena Zážitkového poukazu

Kupujúci prípadne Držiteľ poukazu má nárok na výmenu Zážitkového poukazu, ktorý nebol rezervovaný alebo uplatnený, za iný Zážitkový poukaz z ponuky uvedenej na stránke www.NajZazitky.sk. Výmena je možná za iný poukaz v rovnakej alebo nižšej cene, ako cena pôvodného poukazu v čase jeho zakúpenia. V prípade záujmu o výmenu za poukaz vo vyššej cene Kupujúci, prípadne Držiteľ poukazu uhradí rozdiel medzi týmito cenami.

Pre výmenu poukazu je nutné zaslanie požiadavky na e-mail obchod@najzazitky.sk s uvedeným kódom pôvodného Zážitkového poukazu a presnú špecifikáciu požadovaného Zážitkového poukazu. Nový poukaz bude vystavený s platnosťou do dátumu uvedeného v pôvodnom Zážitkovom poukaze.

VIII. Reklamácia

Reklamácia objednaného Zážitkového poukazu, Darčekového poukazu alebo realizácie Zážitku je nutné urobiť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní, od zistenia vady písomne prípadne e-mailom na adresu obchod@najzazitky.sk .

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis vady a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje.

Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od doručenia reklamáciu vyriešiť. V prípade zamietnutia reklamácie je povinný zaslať písomné vyjadrenie poštou prípadne e-mailom Kupujúcemu, resp. Držiteľovi poukazu.

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu právo na kompenzáciu, zľavy, prípadne odstúpenie od zmluvy.

IX. Storno objednávky

V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru v prípade, že Zážitkový poukaz, resp. Darčekovú poukážku nevyužil. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy je nutné zaslať spolu so Zážitkovým poukazom alebo Darčekovou poukážkou, dokladom o jeho kúpe a číslom účtu, na ktorý má byť vrátená suma poukázaná.

Prevádzkovateľ je povinný vrátiť plnú sumu za tovar do 14 kalendárnych dní od doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s potrebnými náležitosťami. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim v zákonnej lehote náklady na vrátenie tovaru hradí Kupujúci.

V prípade, že Kupujúci chce od zmluvy odstúpiť po uplynutí 14 dní od doručenia, je možné vrátiť Zážitkový poukaz alebo Darčekovú poukážku do 30 dní od jej doručenia. V takomto prípade bude Kupujúcemu účtovaný storno poplatok vo výške 15% z celkovej hodnoty, minimálne však vo výške 15 Eur. O túto sumu bude znížená suma zaslaná na účet Kupujúcemu.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných povinností Kupujúcim, resp. v prípade nemožnosti realizácie objednaného zážitku zo strany Poskytovateľa služby. V takomto prípade je predávajúci povinný vrátiť plnú sumu za objednaný Zážitkový poukaz, resp. Darčekovú poukážku najneskôr do 15 dní od písomného odstúpenia od zmluvy na účet Kupujúceho, resp. Držiteľa poukazu.

Prevádzkovateľ má v prípade zistenia nesprávnych, resp. inak neplatných informácií uvedených v popise Zážitku, kvôli ktorým nemôže byť Zážitok ponúkaný, právo stiahnuť Zážitok z ponuky. V takomto prípade sa všetky vystavené Zážitkové poukazy k danému Zážitku rušia a Kupujúcim bude na účet do 14 dní vrátená plná cena za objednaný zážitok.

Kupujúci alebo Držiteľ poukazu môže odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti realizácie objednaného Zážitku zo strany Poskytovateľa služby alebo Prevádzkovateľa. V takomto prípade má Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na:

- vrátenie plnej výšky kúpnej ceny daného Zážitku. V takomto prípade je Prevádzkovateľ povinný do 14 kalendárnych dní zaslať túto čiastku na účet Kupujúceho alebo Držiteľa poukazu.

alebo

- výmenu za iný Zážitkový poukaz v rovnakej alebo nižšej cene ako cena daného Zážitkového poukazu v čase jeho zakúpenia. V prípade záujmu o výmenu za Zážitkový poukaz vo vyššej cene Kupujúci alebo Držiteľ poukazu uhradí rozdiel medzi týmito cenami.

X. Súkromie

Kúpujúci, resp. Držiteľ poukazu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje Prevádzkovateľovi ako aj Poskytovateľovi osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári (t.j. meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovoľne a slobodne. Osobné údaje budú použité Prevádzkovateľom a Poskytovateľom na potreby uplatenia Zážitku.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že Prevádzkovateľ na účely uplatenia objednaného zážitku ako aj na reklamné a marketingové účely spracúva osobné údaje v mene Poskytovateľa na základe ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu týmto súhlasí s poskytnutím a sprístupneným osobných údajov na uvedené účely. Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu si je vedomý, že bez tohto súhlasu nie je možné plnenie Zážitku.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu súhlasí s uvedením slovného hodnotenia Poskytovateľa na stránke Prevádzkovateľa, ktoré Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu uviedol na stránke NajZazitky.sk, resp. aplikácií pridruženej k stránke. V prípade použitia fotografie k slovnému hodnoteniu, udeľuje Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu časovo a geograficky neobmedzenú licencia bez nároku na odplatu na použitie fotografie Prevádzkovateľov alebo Poskytovateľom za účelom prezentácie, na marketingové alebo reklamné účely. V prípade, že sa na predmetnej fotografií nachádzajú iné osoby, Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu je povinný zaistiť súhlas s použitím diela všetkých týchto osôb. Za prípadné porušenie tejto povinnosti nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

Kupujúci, resp. Držiteľ poukazu má právo kedykoľvek písomne alebo e-mailom požiadať o odvolanie súhlasov uvedených v tomto článku zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia odo dňa ich súhlasu Kupujúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak.