Zážitkové darčeky, originálne darčeky - NajZážitky.sk

 
 
 
 
 

Potrebujete poradiť? Volajte (Po - Pia: 08:30 - 16:00): +421 948 392 388

 
 
 
Úvod > Zážitkové darčeky, originálne darčeky - NajZážitky.sk
 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE REALIZÁCIU ZÁŽITKU

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ: spoločnosť TF Group s.r.o., Pod rybou 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234 prevádzkujúca internetový obchod www.NajZazitky.sk

Držiteľ poukazu: Kupujúci prípadne tretia osoba, v prospech ktorej bol Zážitok zakúpený a ktorá čerpá Zážitok na základe Zážitkového poukazu.

Poskytovateľ služby: subjekt zabezpečujúci realizáciu Zážitku na základe predloženého Zážitkového poukazu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, s ktorým má Prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu o spolupráci. Poskytovateľ služby je tak zodpovedný za realizáciu Zážitku a prípadné ujmy, ktoré vzniknú počas jeho realizácie. Poskytovateľom služieb môže byť aj Prevádzkovateľ.

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitok s unikátnym kódom, bezpečnostným kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu čerpanie Zážitku špecifikovaného v tomto poukaze. Neoddeliteľnou súčasťou Zážitkového poukazu sú priložené informácie a podmienky k realizácií Zážitku, ktorými je Držiteľ povinný sa riadiť.

Zážitok: služba poskytovaná Poskytovateľom zážitku

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie realizácie Zážitku Poskytovateľom služby na základe platného Zážitkového poukazu, ktorým sa preukáže Držiteľ poukazu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Prevádzkovateľ je na základe vyplneného formuláru povinný poskytnúť Držiteľovi poukazu informácie k realizácií Zážitku a to hlavne kontaktné udaje na Poskytovateľa služby pre dohodnutie konkrétneho miesta, dátumu, času a podmienok realizácie Zážitku.

Poskytovateľ služby je povinný umožniť realizáciu Zážitku na základe preukázania sa Zážitkovým poukazom podľa podmienok uvedených v jeho popise.

Držiteľ poukazu súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ poskytol kontaktné údaje uvedené v rezervačnom formulári Poskytovateľovi služby pre účely dohodnutia termínu realizácie Zážitku.

Držiteľ poukazu môže čerpanie Zážitkového poukazu umožniť tretej osobe. O tejto skutočnosti je povinný informovať Poskytovateľa služby v dodstatočnom predstihu pred konaním Zážitku. V takom prípade Držiteľ poukazu stráca nárok na čerpanie Zážitku a tento nárok prechádza na poverenú tretiu osobu.

Držiteľ poukazu súhlasí so zasielaním noviniek Prevádzkovateľa na e-mail uvedený v rezervačnom formulári. Novinky budú zasielané maximálne 2-krát mesačne.

Rezervácia termínu realizácie Zážitku

Realizácia Zážitku je možná na základe vyplneného rezervačného formulára. Rezervácia, ako aj realizácia Zážitku je možná len v rámci platnosti Zážitkového poukazu.

Po vyplnení rezervačného formulára budú Držiteľovi poukazu zaslané kontaktné údaje na Poskytovateľa služby, s ktorým si následne Držiteľ poukazu dohodne záväzný termín a podmienky realizácie Zážitku. Rovnako budú Poskytovateľovi služby odoslané údaje o rezervovanom Zážitkovom poukaze ako aj kontaktné údaje na Držiteľa poukazu uvedené v rezervačnom formulári.

Poskytovateľ služby poskytne Držiteľovi poukazu realizáciu zážitku vo voľnom termíne, na základe aktuálnej obsadenosti, poveternstných a technických možností, ak tie ovplyvňujú realizáciu Zážitku.

Záväznú rezerváciu je možné zmeniť najneskôr 14 dní pred termínom realizácie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Poskytovateľ služby má nárok na zmenu termínu záväznej rezervácie z dôvodu nepriaznivého počasia pre realizáciu Zážitku, technických príčin alebo iných nepredvídaných okolností, ktoré môžu narušiť bezpečnosť a realizovateľnosť Zážitku. V takomto prípade má Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne. Držiteľ poukazu nemá nárok na kompenzáciu, prípadne náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

V prípade, že mal Držiteľ poukazu záujem o rezerváciu termínu v období uvedenom na sprievodnom liste, ale samotné zrealizovanie nebolo z technických príčin možné až do vypršania platnosti Zážitkového poukazu, má Držiteľ poukazu nárok na bezplatné predĺženie platnosti poukazu.

Realizácia Zážitku

Držiteľ poukazu je povinný dostaviť sa na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase.

Držiteľ poukazu sa na mieste preukáže Zážitkovým poukazom, ktorý odovzdá Poskytovateľovi služby, prípadné ním poverenej osobe. Na základe predloženého Zážitkového poukazu bude Držiteľovi poukazu umožnené absolvovanie Zážitku.

V prípade, že Držiteľ poukazu prípadne ďalšie osoby s ním prítomné pred alebo počas absolvovania Zážitku nedodržia podmienky uvedené v popise Zážitku, nedodržia pokyny inštruktorov, prípadne iných zodpovedných osôb poverených Poskytovateľom služieb, budú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, má Poskytovateľ služieb nárok na zrušenie alebo prerušenie realizácie Zážitku bez nároku na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

V prípade nedostavenia sa Držiteľa poukazu na miesto konania Zážitku v dohodnutom dátume a čase, nemá Držiteľ poukazu nárok na absolvovanie Zážitku v náhradnom termíne alebo náhradu vzniknutých nákladov a škôd.

Platnosť poukazu

Platnosť Zážitkového poukazu je 12 mesiacov od dátumu vystavenia, pokiaľ nie je uvedené, resp. dojednané inak. Platnosť je uvedená na Zážitkovom poukaze.

Platnosť Zážitkového poukazu je pevná a nie je možné ju predĺžiť, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade ich nevyužitia v rámci platnosti nemá Kupujúci alebo Držiteľ poukazu nárok na vrátenie sumy za nevyužité služby.

Reklamácia

V prípade, že Poskytovateľ služby neposkytol Držiteľovi poukazu čerpanie Zážitku špecifikovanom na Zážitkovom poukaze, Držiteľ poukazu je oprávnený Zážitok, resp. jeho neposkytnutú časť reklamovať u Poskytovateľa zážiku bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní, od zistenia vady.

Držiteľ poukazu je povinný v reklamácií uviesť detailný popis reklamovaného Zážitku, resp. jeho časti a kód poukazu, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje.

V prípade nevybavenia reklamácie Poskytovateľom služby môže Držiteľ poukazu kontaktovať Prevádzkovateľa, ktorý mu poskytne maximálnu súčinnosť pri riešení reklamácie. 

Súkromie

Firma TF Group s.r.o. ako Prevádzkovateľ internetového obchodu www.NajZazitky.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe (okrem poskytnutia údajov Poskytovateľovi služieb pre účely dohodnutia termínu realizácie Zážitku) a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.NajZazitky.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie Kupujúceho alebo Držiteľa poukazu kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.